AndarLucia Magazine

Arrow2.png

AndarLucia Magazine

Spaanse geschiedenis en culinaire verrassingen

Spanish history and culinary surprises

Van Santa Fé naar Riofrio

From Santa Fé to Riofrio

Op een zaterdagmiddag - we waren nog niet lang in Andalusië - kwamen we langs Santa Fé. We besloten de afslag te nemen, want in Santa Fé ligt nogal wat Spaanse historie.

Vanuit de plek waar nu Santa Fé ligt, werd het laatste bolwerk van de Moren heroverd, te weten Granada. In die tijd gebeurde dat vanuit het tentenkamp van de katholieke koningen, maar kort daarna werd Santa Fé daadwerkelijk gebouwd. 

Je ziet ook nu hoe vierkant de stad is gebouwd, met vier poorten, die ieder naar een belangrijke stad in de omgeving lopen: Córdoba, Sevilla, Jerez en Jaén.

Eigenlijk is dat wat op het eerste gezicht opvalt, dat vierkante. Verder is het een wat slaperig stadje. Naast de kathedraal lopen we vervolgens heel toevallig een gebouwtje binnen, dat het museum blijkt te zijn, waarin de historische betekenis van Santa Fé duidelijk wordt.

In het beroemde jaar 1492 werd hier toestemming gegeven aan Columbus om zijn westelijke route naar Indië te varen. In hetzelfde jaar werd een wet aangekondigd, die ervoor moest zorgen dat de Joden konden worden verdreven. En een jaar eerder, in 1491, werden de voorwaarden opgesteld, waaronder de Moorse heersers van Granada zich dienden over te geven. In dat museum ligt alles, bijna verstopt, uitvoerig gedocumenteerd ter inzage. En dat terwijl er een revolutionaire periode in de Spaanse geschiedenis wordt weergegeven.

IMG_2782.jpeg
IMG_2778.jpeg
IMG_2774.jpeg

On a Saturday afternoon - we had not been in Andalusia for long - we passed Santa Fé. We decided to take the exit, because Santa Fé has quite a bit of Spanish history.

From where Santa Fé is now located, the last stronghold of the Moors was recaptured, namely Granada. At that time it happened from the tent camp of the Catholic kings, but shortly afterwards Santa Fé was actually built.

You can also see how square the city is built, with four gates, each leading to an important city in the area: Córdoba, Seville, Jerez and Jaén.

Actually, what is striking at first glance is that rectangular design. Furthermore, it is a somewhat sleepy town. Next to the cathedral we accidentally walked into a building, which turned out to be the museum, in which the historical significance of Santa Fé becomes clear.

In the famous year 1492, permission was given here to Columbus to sail his western route to the Indies. In the same year, a law was announced to ensure that the Jews could be driven out. And a year earlier, in 1491, the conditions were established under which the Moorish rulers of Granada were to surrender. In that museum everything, almost hidden, is extensively documented for inspection. And that while a revolutionary period in Spanish history is depicted.

Nog onder de indruk van Santa Fé reden we verder, naar Riofrio. We zijn altijd geïnteresseerd in culinaire nieuwtjes, en we hadden gehoord dat een bezoek aan Riofrio de moeite waard zou zijn vanwege de prima kaviaar, die daar gekweekt wordt. 

Sinds de zestiger jaren zijn er in Riofrio al organische viskwekerijen, maar pas in deze eeuw is de organisch gekweekte kaviaar 'omarmd' als een product van superieure kwaliteit. Deze kaviaar wordt naar talloze landen geëxporteerd als een culinaire exclusiviteit. De ecologische productie betekent dat de kaviaar slechts met veel specialistisch vakmanschap en geduld kan worden gerealiseerd. Een steur, die wel 100 jaar oud kan worden, zal pas na zo'n 14 jaar in staat zijn kaviaar te produceren. Voor zijn voortplanting neemt hij ook zo'n twee tot vier jaar. Kortom, van massaproductie kan hier geen sprake zijn.

Een andere factor die van groot belang is voor de kwaliteit van de kaviaar, is het heldere, zuivere water uit de bronnen van de Sierra de Loja. Deze overvloed aan schoon water maakt een continu broedproces zonder vervuiling mogelijk.

De kaviaar uit Riofrio is afkomstig van de 'Beluga steur', waarvan de meeste voorkomen in de Kaspische Zee, maar zoals gezegd wordt deze steur ook in Riofrio gekweekt, omdat de condities daarvoor optimaal zijn.

IMG_3252.jpeg
IMG_3270.jpeg

Still impressed by Santa Fé we drove on to Riofrio. We are always interested in culinary news, and we had heard that a visit to Riofrio would be worthwhile because of the excellent caviar grown there.

There have been organic fish farms in Riofrio since the 1960s, but it is only in this century that organically farmed caviar has been 'embraced' as a superior quality product. This caviar is exported to countless countries as a culinary exclusivity. The ecological production means that the caviar can only be produced with a lot of specialist craftsmanship and patience. A sturgeon, which can live to be 100 years old, will only be able to produce caviar after about 14 years. It also takes about two to four years for its reproduction. In short, there can be no question of mass production here.

Another factor that is of great importance for the quality of the caviar is the clear, pure water from the sources of the Sierra de Loja. This abundance of clean water allows a continuous incubation process without pollution.

The caviar from Riofrio comes from the 'Beluga sturgeon', most of which occur in the Caspian Sea, but as said, this sturgeon is also grown in Riofrio, because the conditions are optimal for this.